อะไหล่แท้ เทียม เลือกอย่างไรดี 純正部品 人工部品

เมื่อถึงกำหนดการซ่อมบำรุงรถยนต์ ผู้ที่ใช้รถที่ยังอยู่ในระยะประกันของทางบริษัทก็จำเป็นต้องเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการ ในส่วนของรถยนต์ที่พ้นกำหนดการรับประกันของบริษัท ผู้ใช้รถส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการที่ศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆหรือจะใช้ บริการตามศูนย์บริการอิสระหรืออู่ทั่วไป

場合による
自動メンテナンス 車を使用する人々まだ保証期間インチサービスにアクセスする必要があります車の有効期限 会社を確認してください ほとんどの車のユーザー 意思決定に直面して サービスの選択 車のブランドが中心 または無料のサービスを使用しています 一般的な豊かさ

การใช้บริการที่ศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆน่าจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้รถได้มากที่สุดเนื่องจากการอบรมทางเทคนิคและเครื่องมือเฉพาะรวมถึงการสนับสนุนด้านต่างๆจากบริษัทแม่ อย่างไรก็ตามการใช้บริการที่ศูนย์บริการจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้บริการตามศูนย์บริการอิสระหรืออู่ทั่วๆไปในขณะที่คุณภาพงานซ่อมก็ไม่ใช่ว่าจะเหนือกว่าศูนย์บริการอิสระเสมอไป เนื่องจากช่างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์มากพอมักจะหาทางออกมาเปิดอู่เองทำให้คุณภาพงานซ่อมได้มาตรฐานระด ับเดียวกับศูนย์บริการ อย่างไรก็ตามการใช้บริการที่ศูนย์บริการอิสระหรืออู่ นอก ผู้ใช้รถก็มักจะประสบปัญหาการเลือกใช้อะไหล่ว่าจะใช้อะไหล่แท้ เทียมหรือปลอมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งด้านราคาและคุณภาพ

サービスセンターに配送しますこれらのブランドの 信頼の権限 可能な限り車に 技術研修のため また、特定のツール 様々なサポートを含む 親会社から しかし、サービスセンターに配送します 高いコストになります 独立したサービスセンターを使用します 一般的な豊かさ 修理作業の質が これは、優れたサービスは常に無料であることではない 資格技術者のため 十分な経験を積んだ 常にガレージ自体を開く方法を見つける 品質修理作業 RSの規格。サービスと一緒に家を測距 しかし、独立したサービスセンターがあります アウト豊か 車のユーザーが頻繁に問題を抱えている スペアパーツの選択 純正部品を使用するかどうか 人工または偽 それは違いがあるか 両方の価格と品質

ในการผลิตรถยนต์ บริษัทรถยนต์จะจ้างบริษัทที่มีความชำนาญการผลิตอะไหล่ส่วนต่างๆเพื่อผลิตอะไหล่ส่งให้แก่บริษัท เช่น ผ้าดิสเบรก ถ้าเป็นรถญี่ปุ่น ผ้าดิสเบรกติดรถส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อ AKEBONO หรือถ้าเป็นรถยุโรป ผ้าดิสเบรกติดรถส่วนใหญ่จะเป็น ATE’ นอกจากการผลิตอะไหล่ส่งให้แก่บริษัทรถยนต์ บริษัทเหล่านี้ยังได้ผลิตสินค้าออกขายในแบรนด์ของตนเองด้วย ดังนั้น ผมจะแบ่งประเภทของอะไหล่ดังนี้

自動車生産で レンタカー会社がされます熟練した製造スペアパーツ その他の部分 生成するには部品会社に送信されます生地ディスクブレーキなど 日本車が 布ディスクブレーキ車を中心に ブランド AKEBONO 欧州車の場合 布ディスクブレーキの車、ほとんどがされます ATE’ 製造部品に加えて、会社の車に送られます これらの企業はまた、製品から提供しています 自身のブランドで だから 次のようにパーツが分類されています

1.อะไหล่แท้
คืออะไหล่จากบริษัทรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ส่วนมากจะราคาสูงที่สุด

純正部品 ブランドなどの部品 当社の品質基準 最も頻繁に高価です

2.อะไหล่เทียบ
คืออะไหล่ที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับรถยนต์หลายยี่ห้อ เช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์หัวฉีด ( ปั๊มติ๊กในถัง ) ของรถญี่ปุ่นและรถเกาหลีส่วนใหญ่จะมีลักษณะและขนาดเท ่ากันทำให้ใช้แทนกันได้ แต่อะไหล่แท้บางยี่ห้อแพง เราก็สามารถเลือกยี่ห้อถูกกว่ามาใช้แทนได้ คุณภาพก็จัดอยู่ในระดับอะไหล่แท้

オートを比較 多くの自動車ブランドと互換性のあるパーツ いいね! エンジンの燃料ポンプノズルしてください (ティックは、タンク内のポンプ) 日本車、韓国車の ほとんどが同じスタイルとサイズを持っています 交換した パーツ高価ですが、いくつかのブランド 我々はその代わりに安価なブランドを使用するように選択することができます 品質は純正部品に配置されます

3.อะไหล่เทียม

คือ อะไหล่ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตอะไหล่ออกมาขายในยี่ห้อของตนเอง ระดับคุณภาพจะมีทั้งคุณภาพต่ำ คุณภาพเทียบเท่าอะไหล่แท้และคุณภาพสูงกว่าอะไหล่แท้

人工部品
メーカーによって生成される部品は、自社ブランドの一部を売却する 品質と品質は低くなります 純正品に品質に相当 純正部品よりも高品質

อะไหล่เหล่านี้บางส่วนจะผลิตโดยโรงงานที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ผลิตอะไหล่ส่งให้แก่บริษัทรถยนต์ สินค้าเหล่านี้จะเป็นสินค้าตัวเดียวกับอะไหล่แท้เลย แต่เมื่อโรรงานเอาออกมาขายอาจจะต้องลบตราแท้บนสินค้า นั้นๆออก ตัวอย่างเช่นชุดแม่ปั๊มเบรก-คลัทช์สำหรับรถยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อ SEIKEN หรือพวกหวีคลัทช์-ผ้าคลัทช์รถญี่ปุ่นจะมี 2 ยี่ห้อหลักคือ AISIN กับ DAIKIN หรือ EXEDY ยี่ห้อเหล่านี้เป็นอะไหล่แท้ OEM หลายรุ่นราคาห่างจากอะไหล่แท้กันเป็นเท่าตัว สินค้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะขายในราคาต่ำกว่าอะไหล่แท้ เนื่องจากไม่ต้องผ่านการบวกกำไรอีกทอดหนึ่งโดยบริษัทรถยนต์

これらの部品の一部 植物は、ですか今まで生成されます自動車メーカーは自動車会社に送ってください これらの製品は、すべての純正部品を持つ単一の製品です ジョブが、ロバートは取り出したときに売り手は、この問題については、元のブランドの製品を削除する必要があります 次に例を示します メイポンプブレーキキット 日本の自動車ブランドのクラッチ SEIKEN それとも、彼らはクラッチをとかす ファブリッククラッチ日本車は、2つの主要なブランドを持っています AISIN DAIKIN または EXEDY これらのブランドの純正部品です OEM 純正部品から同じ価格の多くのバージョンが2倍になる これらの製品のほとんどは、価格が純正部品よりも低い温度で販売される予定です として ないより積極的な収益一台の車で揚げする必要があります

อะไหล่บางส่วนผลิตโดยโรงงานที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตอะไหล่ส่งให้แก่บริษัทรถยนต์ คือ สินค้าอัพเกรดต่าง ๆ เช่น ช็อคอับ คอยล์สปริง ผ้าเบรก เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ส่วนมากมีคุณภาพและราคาสูงกว่าอะไหล่แท้

自動車部品生産 植物は自動車会社のスペア部品を生産し、それを送信されていません です 製品のアップグレードは、のようなものです 残念なことにショックコイルスプリングブレーキ等 これらの製品、品質、コストの純正部品以上のほとんど

อะไหล่เทียมบางส่วนวางระดับสินค้าอยู่ในระดับต่ำด้วย ข้อจำกัดเรื่องราคาและเทคโนโลยีทำให้คุณภาพก็จะต่ำกว่าอะไหล่แท้

代わりにいくつかの人工的な部品の低レベル品 価格、品質、技術の制限は、純正部品よりも小さくなります

4. อะไหล่ปลอม
ผลิตโดยโรงงานเล็กๆที่ขาดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้ายี่ห้ออื่น ๆ จึงใช้วิธีปลอมสินค้าที่ติดตลาดได้รับการยอบรับจากลูกค้า อะไหล่ปลอมจะมีทั้งการเลียบแบบอะไหล่แท้และอะไหล่ทดแทนยี่ห้อดัง ๆ เช่น ไส้กรองต่างๆ กลุ่มลูกหมากช่วงล่างรถญี่ปุ่น ที่พบบ่อยจะเป็นยี่ห้อ 555 หรือผ้าดิสเบรก AKEBONO เป็นต้น

偽造部品
他のブランドに対抗する能力を欠いている小さな工場で制作 顧客からの空にされている偽造品を保持する必要があります 両方の純正部品と他のブランドの交換部品と一緒に偽造部品 いいね! 様々なフィルタ懸濁液前立腺日本車 一般的なブランド 555 布やディスクブレーキ AKEBONO

การเลือกใช้อะไหล่เกรดไหนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละท่านว่ามีงบประมาณและต้องการคุณภาพมาก-น้อยแค่ไหน สำหรับผมถ้าเป็นอะไหล่ที่เกี่ยวกับภายในเครื่องยนต์และคุณภาพ ของมันมีผลต่อความเสียหายอื่น ๆ เช่น สายพานไทมิ่งนี่ผมใช้อะไหล่แท้ครับเพราะสายพานไทมิ่งแท้โดยเฉพาะรถญี่ปุ่น สเป็คของมันจะต่างจากสายพานไทมิ่ง OEM แม้ว่าจะผลิตมาจากโรงงานเดียวกัน ทางโรงงานก็ยังระบุระยะเวลารับประกันไม่เท่าอะไหล่แท้ ประมาณ 5-80,000 กม.เท่านั้น ส่วนรอกตั้งสายพานไทมิ่งเลือกใช้ยี่ห้อที่คุ้นหู เช่น รถญี่ปุ่นจะใช้ยี่ห้อ NSK KOYO NTN เป็นหลัก ส่วนรถยุโรปจะเป็น SKF FAG TIMKEN เป็นต้น รอกยี่ห้อเหล่านี้คุณภาพมาตรฐานเท่าของแท้ คุณใช้อะไหล่ตามนี้จะได้คุณภาพเท่าอะไหล่แท้ศูนย์ในราคาที่ประหยัดที่สุด

選択するグレードの部品各メンバーの裁量によりますそれは予算を持って、素晴らしい品質をしたい - 削除されますこれがされている場合エンジン内部の部品に関連していた そして、それは他の損傷の品質に影響を与えます いいね! タイミンベルト 私は純正部品を使用しています タイミン本物のベルトは、特に日本車からです 仕様は、ベルト、タイミン異なっていますOEM 同じ植物から作られるが また、工場出荷時の保証は純正部品としてはないことを示します 50000 から 80000 キロを回避 タイミンプーリは、使い慣れたブランドを使用して設定してください 日本車のブランドのような NSK KOYO NTN 欧州車がされる SKF FAG TIMKEN 韓国ブランドの正規品として、これらの規格 これは、価格が最も経済的に等しい純正部品の品質を維持している

ในส่วนของระบบขับเคลื่อน เช่น ผ้าคลัทช์ หวีคลัทช์ รถญี่ปุ่นเลือกใช้ยี่ห้อ AISIN หรือ DAIKIN ราคาชุดคลัทช์แท้ของรถกระบะประมาณ 5,500-6,500 บาทแล้วแต่รุ่นและยี่ห้อ ถ้าเลือกยี่ห้อ AISIN หรือ DAIKIN ราคาอะไหล่ทั้งชุดพร้อมลูกปืนคลัทช์+ลูกปืนฟลายวิลล์ สำหรับรถกระบะเครื่อง 2.5 ลิตร ราคาไม่เกิน 3 พันบาทครับ ถ้าเป็นรถยุโรป ชุดยกคลัทช์จะเป็นยี่ห้อ SACHS หรือ LUK ราคาชุดละ 4-5 พันบาท ถ้าเป็นอะไหล่แท้ก็บวกขึ้นไปอีก 40-50 % ครับ

駆動システム ファブリックコムクラッチクラッチ日本の中古車ブランド AISIN または DAIKIN セット価格は、正規のフォークリフトを回避クラッチ5500-6500 バーツ モデルとブランドに応じてブランドを選択した場合AISIN または DAIKIN 小学校とボールがクラッチ+フライボールヴィルを設定しますピックアップトラック用の2.5リットルエンジンは3000以上のバーツの費用はありません 欧州車のリフトキットクラッチがブランドされている場合 SACHS または LUK 価格4000-5000バーツを設定するごとに これがtrueの場合は、別の40から50パーセントを割いて上昇した

ส่วนอะไหล่ช่วงล่าง สำหรับรถญี่ปุ่น พวกลูกหมากก็สามารถใช้ยี่ห้อ 555 แท้ได้ หากเป็นรถยุโรปก็พิจารณายี่ห้อ TRW หรือ LEMFORDER คุณภาพใกล้เคียงอะไหล่แท้ ราคาประหยัดกว่า พวกบูชยางต่างๆใช้ยี่ห้อ RBI หรือ JAPA ก็ได้ อายุการใช้งานไม่เท่าอะไหล่แท้แต่ประหยัดกว่าเยอะ อะไหล่บางรุ่น ยกขายอาร์มซึ่งเป็นการเปลี่ยนอะไหล่ที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น

ช็อคอับแท้เป็นอะไหล่ที่สมรรถนะไม่สูงสุด เนื่องจาการเซ็ทช่วงล่างของรถยนต์ทั่วๆไปมักจะคำนึงถ ึงความนิ่มนั่งสบาย และด้วยข้อจำกัดเรื่องต้นทุนการผลิตช็อคอับ ทำให้รถยนต์เดิมๆจากโรงงานถูกลดสมรรถนะลง ดังนั้นเมื่อคุณจะเปลี่ยนช็อคอับ ผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องใช้ช็อคอับแท้ครับ ส่วนจะเลือกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเรื่องสม รรถนะและงบประมาณของแต่ละท่าน ช็อคอับในตลาดอะไหล่ทดแทนมีให้เลือกเยอะครับ

ผ้าเบรกก็คล้ายกับช็อคอับคืออะไหล่แท้สามารถตอบสนองก ารใช้งานได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนขับรถเร็ว มีโอกาสได้ใช้เบรกที่ความเร็วสูงบ่อยๆ ผ้าเบรกแท้ย่อมไม่สามารถตอบสนองการใช้งานแบบนี้ได้ ดังนั้นคุณจึงต้องเลือกใช้ผ้าเบรกเกรดเฮฟวี่ดิวตี้มีคุณสมบัติการทนความร้อนสูงขึ้น

เครดิต http://www.hondaloverclub.com/forums/showthread.php?t=6913

Labels:comment closed